13:52 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách hướng dẫn tham thiền

Thiền thất khai thị luc - phần VII

19:33 | 31/03/2013

Thất thứ sáu ngày thứ 3

Tham thiền phổ thuyết - phần X

17:33 | 31/03/2013

từ bài 109 -> 120: 109. Công phu chẳng bị tâm chuyển, 110. Công phu chẳng bị hôn trầm chuyển, 111. Làm chủ sanh tử, 112. Ðầu sào trăm thước, 113. Trên bờ vực thẳm buông tay, 114. Tuyệt hậu tái tô, 115. Qua Sơ-quan, 116. Phá Trùng-quan, 117. Thấu Lao-quan, 118. Buông Không xuống, 119. Khai Tòng-lâm, 120. Chánh-pháp trụ lâu.

Tham thiền phổ thuyết - phần IX

17:31 | 31/03/2013

từ bài 97 -> 108: 97. Sự-lý dụng, 98. Hóa-đạo dụng, 99. Tha thọ dụng, 100. Tự thọ dụng, 101. Thiền-pháp, 102. Tu tạp hạnh, 103. Cầu thần thông, 104. Hiếu thắng, 105. Dụng công phu Ngoại-đạo, 106. Hiểu lầm, 107. Công phu chẳng bị thế gian chuyển, 108. Công phu chẳng bị thân chuyển.

Tham thiền phổ thuyết - phần VIII

17:28 | 31/03/2013

từ bài 85 -> 96: 85. Cúng-dường, 86. Tán-thán, 87. Ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện, 88. Trừ phỉ báng, 89. Dứt tranh cãi, 90. Ba điều thường không đủ, 91. Khuyến trụ Tòng-lâm, 92. Phát tâm làm việc, 93. Thích làm Thanh-chúng, 94. Tình nguyện nhận chức Hành-đơn, 95. Biết nhân biết quả, 96. Phát thệ nguyện lớn.

Tham thiền phổ thuyết - phần VII

17:25 | 31/03/2013

từ bài 73 -> 84: 73. Trì-giới, 74. Nhẫn-nhục, 75. Tinh-tấn, 76. Thiền-định, 77. Trí-huệ, 78. Hỷ-xả, 79. Ái-ngữ, 80. Lợi-hành, 81. Đồng-sự, 82. Lập chí hướng thượng, 83. Trừ biếng nhác, 84. Cung-kính.

Tham thiền phổ thuyết - phần VI

17:22 | 31/03/2013

từ bài 61 ->72: 61. Chẳng gián đoạn dụng, 62. Tế tâm dụng, 63. Lìa pháp dụng, 64. Vô tâm dụng, 65. Chân tâm dụng, 66. Chuyển thân dụng, 67. Đồng Thể-đại-bi, 68. Thay Chúng chịu khổ, 69. Đại từ tạo vui, 70. Xót thương Chúng khổ, 71. Học Hạnh-bồ-tát, 72. Bố-thí.

Tham thiền phổ thuyết - phần V

09:19 | 31/03/2013

từ bài 49 -> 60: 49. Tâm, pháp đều tịch, 50. Được chút ít cho là đủ, 51. Sanh tâm dụng, 52. Hữu tâm dụng, 53. Tán tâm dụng, 54. Nắm giữ dụng, 55. Đắc lực dụng, 56. Phóng tâm dụng, 57. Thân thiết dụng, 58. Gián đoạn dụng, 59. Thô tâm dụng, 60. Miên mật dụng.

Tham thiền phổ thuyết - phần IV

09:16 | 31/03/2013

từ bài 37 -> 48: 37. Ngoài thân tạm quên, 38. Cảm thấy thân khinh an, 39. Trụ chỗ khô tịnh, 40. Bày đặc bậy bạ, 41. Ham thích thơ kệ, 42. Chẳng nguyện tiến sâu, 43. Cái dụng đề khởi, 44. Công năng trừ vọng, 45. Công năng trừ ngủ, 46. Công phu đến thoại-đầu, 47. Vọng tự thừa đương, 48. Giới-luật sai trái.

Tham thiền phổ thuyết - phần III

09:14 | 31/03/2013

từ bài 25 -> 36: 25. Biết sám hối, 26. Biết hổ thẹn, 27. Phát khởi lòng tin, 28. Nghe được lãnh hội, 29. Thấy có tương ưng, 30. Tự nguyện dụng công, 31. Quên mệt nhọc, 32. Nghi-tình chẳng đắc lực, 33. Thân tâm bực bội, 34. Tâm thối lui bỗng nổi dậy, 35. Nhận sự khuyến thỉnh của Đại-chúng, 36. Vọng tâm tạm nghỉ.

Tham thiền phổ thuyết - phần II

09:11 | 31/03/2013

từ bài 13 -> 24: 13. Thích ở núi sâu, 14. Nhẫn nại phiền toái, 15. Chẳng trọng tu Huệ, 16. Chẳng muốn thường trụ, 17. Dễ phạm Quy-củ, 18. Hỷ xả tất cả, 19. Phát tâm dũng mãnh, 20. Thân tâm quen thuộc, 21. Chẳng tin tham thiền, 22. Nghi Pháp, 23. Nghi người, 24. Toan tính thối lui,

Tham thiền phổ thuyết - phần I

09:09 | 31/03/2013

từ bài 1 -> 12: 1. Phát tâm học Đạo, 2. Nguyện trụ Tòng-lâm, 3. Lập hạnh quyết định, 4. Đánh hét khó chịu, 5. Quy-củ khó học, 6. Thân tâm bất an, 7. Thiệt thòi khó chịu, 8. Tập-khí khó trừ, 9. Nhẫn khổ, 10. Lục-căn khó nhiếp, 11. Thỉnh cầu khai-thị, 12. Chán trụ Tòng-lâm.

Thiền thất khai thị luc - phần X

08:45 | 31/03/2013

Thất chín và mười

Thiền thất khai thị luc - phần IX

08:42 | 31/03/2013

Thất tám

Thiền thất khai thị luc - phần VIII

08:39 | 31/03/2013

thất bảy

Thiền thất khai thị luc - phần VI

08:28 | 31/03/2013

Thất năm (tiếp theo) hai ngày cuối, thất sáu hai ngày đầu.

Thiền thất khai thị lục - phần IV

08:14 | 31/03/2013

Thất thứ IV

Thiền thất khai thị luc - phần III

08:09 | 31/03/2013

Thất thứ III

Thiền thất khai thị luc - phần II

08:07 | 31/03/2013

Thất thứ II

Phật pháp với Thiền tông

Phật pháp với Thiền tông

05:43 | 26/03/2013

Giới thiệu mối liên hệ giữa Phật-pháp và Thiền-tông.

  Trang trước  1 2 3  Trang sau