Tông Chỉ Của Thiền.

Tông Chỉ Của Thiền.
Cửu Phong là thị giả của Thạch Sương, Khi Thạch Sương mất, chúng Tăng trong tự viện họp và quyết định chọn vị Đệ Nhất Tòa làm trụ trì mới. Nhưng Cửu Phong đứng lên nói với cử tọa :
- Trước hết chúng ta phải biết rằng Đệ Nhất Tòa có thực sự hiểu Tông chỉ của thầy không đả ?
Đệ Nhất Tòa hỏi :
- Ông định hỏi gì về Tông Chỉ của Thầy ?
Cửu Phong đáp :
- Thầy nói :
1/ Quên tất cả, đừng động gì, cố ngơi nghỉ hoàn toàn !
2/ Cố trải qua mười ngàn năm trong một niệm !
3/ Cố trở thành tro lạnh và cây khô !
4/ Cố ở gần lư hương trong ngôi cổ tự !
5/Cố trở nên một dãy lụa trắng !
Tôi không hỏi về phần đầu của lời dạy này ! Mà chỉ hỏi câu cuối !
Đệ Nhất Tòa đáp :
- Đó chỉ là một câu giải thích về vấn đề Nhất Tướng.
Cửu Phong la lên :
- Đó ! Tôi biết ông chẳng hề hiểu Tông Chỉ của thầy !
Đệ nhất tòa hỏi :
- Ông không chấp nhận kiến giải này của tôi ? Bây giờ hãy đốt một nén hương cho tôi, nếu tôi không thể chết trước khi hương cháy hết, lúc ấy tôi chịu nhận là tôi không hiểu Tông Chỉ của thầy nói cái gì !
Rồi hương được đốt và Đệ Nhất Tòa bắt đầu ngồi... Thẳng như một chiếc gậy.,.Và ..... kìa.!...... Trước khi nén hương cháy hết,. Vị Đệ Nhất Tòa đã mất,...... Ngay chổ ông ngồi ! Lúc ấy Cửu Phong vỗ vai tử thi và nói :
- Ông muốn ngồi mà tịch, hay đứng mà hóa cũng được. Còn về ý nghĩa những lời nói của thầy, ông vẫn chẳng hiểu chút nào !

Tác giả bài viết: Thích Đạo Hiền

Nguồn tin: Trích trong Thiền Đạo Tu Tập