11:52 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3818

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4206

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4414

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2692

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2258

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4822

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2028

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7087

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2297

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2241

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2690