09:49 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3008

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1570

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5506

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2045

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3572

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4322

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2680

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1505

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2996

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1603

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1335