Tông Phong Tàng Thư

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, lìa kinh một chữ tức đồng ma thuyết...
Dịch giả Thích Duy Lực
Nhằm bảo lưu tài liệu gốc về TST do thầy Duy Lực dịch và trước tác, BBT đã cố gắng sao lục lại dưới dạng web (.html) rất tiện cho việc tra cứu offline bằng các trình duyệt web, đối với máy bàn hay máy xách tay các bạn có thể tải về file nén Tongphongtangthu 2014.rar, dùng chương trình winRAR để giải nén rồi mở tập tin index.htm (trang chủ) bằng trình duyệt web.
Bạn nào muốn tải dạng ebook để xem trên Kindle (
Mobipocket Read) thì tải file có đuôi (.prc); nếu dùng smartphone, ipad, máy tính bảng thì tải file có đuôi (.epub) xem bởi ứng dụng ibooks : 

I. Sách Hướng Dẫn Tham Thiền : 
- Phật pháp với Thiền-tông: (phatphapvoithientong.prc), (phatphapvoithientong.epub).
- Đường lối tham Tổ-sư-thiền: (duongloithuchanhtst.prc), (duongloithuchanhtst.epub).
- Danh từ thiền học: (danhtuthienhoc.prc), (danhtuthienhoc.epub).
- Tâm linh và khoa học trong Phật-pháp: (tamlinhvakhoahoctrongpp.prc), (tamlinhvakhoahoctrongpp.epub).
- Vũ trụ quan thế kỷ 21: (vutruquantheky21.prc), (vutruquantheky21.epub).
- Yếu chỉ Phật-pháp: (yeuchiphatphap.prc), (yeuchiphatphap.epub).
- Yếu chỉ kinh Hoa-nghiêm: (yeuchihoanghiemkinh.prc), (yeuchihoanghiemkinh.epub).
- Yếu chỉ kinh Diệu pháp liên hoa: (yeuchiphaphoakinh.prc), (yeuchiphaphoakinh.epub).
- Yếu chỉ luận Trung quán: (trungquanluan.prc), (trungquanluan.epub).
 
II. Kinh và Ngữ Lục :
- Bát-nhã Tâm kinh: (kinhbatnha.prc), (kinhbatnha.epub).
- Duy-ma-cật sở thuyết kinh: (kinhduymacat.prc), (kinhduymacat.epub).
- Pháp bảo đàn kinh: (kinhphapbaodan.prc), (kinhphapbaodan.epub).
- Kim cang kinh: (kinhkimcang.prc), (kinhkimcang.epub).
- Lăng già kinh: (kinhlanggia.prc), (kinhlanggia.epub).
- Lăng nghiêm kinh: (kinhlangnghiem.prc), (kinhlangnghiem.epub).
- Viên giác kinh: (kinhviengiac.prc), (kinhviengiac.epub).
- Bá trượng quảng lục và ngữ lục: (batruongnguluc.prc), (batruongnguluc.epub).
- Cội nguồn truyền thừa TST: (coinguontruyenthua.prc), (coinguontruyenthua.epub).
- Công-án của phật Thích-ca và tổ Đạt-ma: (congancuaphatthichca.prc), (congancuaphatthichca.epub).
- Duy tâm quyết: (duytamquyet.prc), (duytamquyet.epub).
- Đại huệ ngữ lục: (daihuenguluc.prc), (daihuenguluc.epub).
- Đại thừa tuyệt đối luận: (daithuatuyetdoiluan.prc), (daithuatuyetdoiluan.epub).
- Lâm tế ngữ lục: (lamtenguluc.prc), (.lamtenguluc.epub).
- Tham thiền cảnh ngữ: (thamthiencanhngu.prc), (thamthiencanhngu.epub).
- Tham thiền phổ thuyết: (thamthienphothuyet.prc), (thamthienphothuyet.epub).
- Thiền thất khai thị lục: (thienthatkhaithiluc.prc), (thienthatkhaithiluc.epub).
- Tín tâm minh tịch nghĩa giải: (tintamminhtichnghiagiai.prc), (tintamminhtichnghiagiai.epub).
- Triệu luận lược giải: (trieuluanluocgiai.prc), (trieuluanluocgiai.epub).
- Bữu tạng luận: (buutangluan.prc), (buutangluan.epub).
- Truyền tâm pháp yếu: (truyentamphapyeu.prc), (truyentamphapyeu.epub).
- Trung phong pháp ngữ: (trungphongphapngu.prc), (trungphongphapngu.epub).
- Góp nhặt lời thánh hiền: (gopnhatloi.prc), (gopnhatloi.epub).

Phật Tổ đồng tham tậphttps://drive.google.com/folderview?id=0B14q6ruE0UezYndHMjc2OFVnOXc&usp=sharing, tải về: tại đây
 
Các lỗi trước đây đã được khắc phục, các bạn vui lòng tải lại phiên bản mới 2014, nếu phát hiện sai sót vui lòng liên lạc thichdaophat@gmail.com. Chúc các bạn thành công và giới thiệu cùng bạn bè.

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: tst