Kinh Duy-ma-cật

Kinh Duy-ma-cật : Bất khả tư nghì, tuyệt diệu cùng tột; ý chỉ thâm huyền, chẳng phải lời nói có thể diễn tả; siêu việt tam Không (Nhơn-không, Pháp-không, Không-không) chẳng phải Nhị-thừa có thể đo lường; mênh mông vô vi mà vô sở bất vi; chẳng biết tại sao như thế mà tự được như thế; tâm cảnh đều tuyệt. Nói bất khả tư nghì là vậy. Ngài Cưu-ma-la-thập dịch Kinh này từ Phạn sang Hán, văn gọn mà nghĩa thấu. Nguyên bản chánh dịch giữ đủ Thánh ý, nhưng vì đời sau qua nhiều tay chép đi chép lại, rồi chia thành nhiều bản khác nhau hoặc có chỗ sai ý và tối nghĩa. Chúng tôi dịch từ Hán sang Việt, gặp những trường hợp này phải nhờ lời chú giải của Ngài La-thập và Tăng Triệu để đính chính lại và làm sáng tỏ nghĩa Kinh. Gặp những chỗ cùng một ý mà văn hơi dài dòng, thì chúng tôi lược bỏ cho gọn và cố giữ bản ý để thích ứng với đọc giả đời nay. Có người nói làm như vậy không được, nhưng Ngài Cưu-ma-la-thập khi dịch Kinh Di-đà, mười phương Phật Ngài chỉ dịch sáu phương, cũng vẫn giữ đủ nghĩa Kinh mà người đọc lại cảm thấy lưu loát dễ hiểu. Việc ấy cũng có thể làm mô phạm cho người dịch Kinh đời sau. Cho nên chúng tôi cả gan lược bỏ chỗ dài dòng là vậy, xin đọc giả hoan hỷ thứ lỗi cho.
Thích Duy Lực.
Mục Lục
1. Phẩm Phật quốc.
2. Phẩm Phương tiện.
3. Phẩm Thanh văn.
4. Phẩm Bồ tát.
5. Phẩm Văn thù thăm bệnh.
6. Phẩm Bất tư nghì.
7. Phẩm Quán chúng sanh.
8. Phẩm Phật đạo.
9. Phẩm Bất nhị.
10. Phẩm Phật Hương tích.
11. Phẩm Hạnh bồ tát.
12. Phẩm Hạnh bất động.
13. Phẩm Pháp thí và phó chúc./.

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: tst