Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông

Lời người dịch
Quyển sách này rất có giá trị đối với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người biên soạn (người sưu tập để xuất bản) thêm vào nên làm giảm giá trị quyển sách. Người biên soạn dường như không có tham thiền, đối với Phật-pháp cũng chưa được thông thạo, chỉ đem những tác phẩm như Tham Thiền Tu Pháp, Nguyệt Khê Ngữ Lục, Phật-pháp Vấn Đáp Lục, Đại-thừa Bát Tông Tu Pháp của ngài Nguyệt Khê gom lại thành quyển sách này, trong đó lại thêm vào những lời của Giáo-môn và ý kiến của tự mình, nghịch với ý chỉ của ngài Nguyệt Khê mà chẳng tự biết, mà người biên soạn chỉ biết giữ bản quyền, không cho người khác in lại, đối với văn tự trong sách, do người sắp chữ sắp lộn, có rất nhiều chỗ lời sai chữ trật cũng vẫn để y nguyên mà không dò lại và sửa cho kỹ. 
Chúng tôi vì muốn giữ đúng ý chỉ của ngài Nguyệt Khê mà chẳng di hại cho người đọc nên lược bỏ phần nghịch với chỉ của tác giả và giảm bớt những lời trùng nhau. 
Nguyệt Khê Thiền-sư đã tịch năm 1965, sách này được in năm 1971. 
Cuốn sách này có một bài đề mục là Nguyệt Khê Pháp-sư Cao Ngọa Xứ Bi Văn (tiểu sử), soạn năm 1971, soạn giả tự xưng là Trí Viên, trong đó không đề cập sự viên tịch của ngài Nguyệt Khê, nên chúng tôi dịch thêm tiểu sử của Ngài do Mục-sư Vương Cảnh Khánh soạn. Dù chúng tôi giữ thái độ thận trọng trong việc phiên dịch quyển sách này, nhưng vẫn có thể còn nhiều chỗ sơ sót, xin độc giả hoan hỷ chỉ giáo cho.   
Thích Duy Lực.
Phần đầu, Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV, Phần cuối.
 
 

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Tông Phong Tàng Thư