22:03 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh!          Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm....

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách Hướng Dẫn Tham Thiền » Tham thiền phổ thuyết

Tham thiền phổ thuyết

Tham thiền phổ thuyết

Trích dịch từ "Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục".

Tham thiền phổ thuyết - phần X

từ bài 109 -> 120: 109. Công phu chẳng bị tâm chuyển, 110. Công phu chẳng bị hôn trầm chuyển, 111. Làm chủ sanh tử, 112. Ðầu sào trăm thước, 113. Trên bờ vực thẳm buông tay, 114. Tuyệt hậu tái tô, 115. Qua Sơ-quan, 116. Phá Trùng-quan, 117. Thấu Lao-quan, 118. Buông Không xuống, 119. Khai Tòng-lâm, 120. Chánh-pháp trụ lâu.

Tham thiền phổ thuyết - phần IX

từ bài 97 -> 108: 97. Sự-lý dụng, 98. Hóa-đạo dụng, 99. Tha thọ dụng, 100. Tự thọ dụng, 101. Thiền-pháp, 102. Tu tạp hạnh, 103. Cầu thần thông, 104. Hiếu thắng, 105. Dụng công phu Ngoại-đạo, 106. Hiểu lầm, 107. Công phu chẳng bị thế gian chuyển, 108. Công phu chẳng bị thân chuyển.

Tham thiền phổ thuyết - phần VIII

từ bài 85 -> 96: 85. Cúng-dường, 86. Tán-thán, 87. Ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện, 88. Trừ phỉ báng, 89. Dứt tranh cãi, 90. Ba điều thường không đủ, 91. Khuyến trụ Tòng-lâm, 92. Phát tâm làm việc, 93. Thích làm Thanh-chúng, 94. Tình nguyện nhận chức Hành-đơn, 95. Biết nhân biết quả, 96. Phát thệ nguyện lớn.

Tham thiền phổ thuyết - phần VII

từ bài 73 -> 84: 73. Trì-giới, 74. Nhẫn-nhục, 75. Tinh-tấn, 76. Thiền-định, 77. Trí-huệ, 78. Hỷ-xả, 79. Ái-ngữ, 80. Lợi-hành, 81. Đồng-sự, 82. Lập chí hướng thượng, 83. Trừ biếng nhác, 84. Cung-kính.

Tham thiền phổ thuyết - phần VI

từ bài 61 ->72: 61. Chẳng gián đoạn dụng, 62. Tế tâm dụng, 63. Lìa pháp dụng, 64. Vô tâm dụng, 65. Chân tâm dụng, 66. Chuyển thân dụng, 67. Đồng Thể-đại-bi, 68. Thay Chúng chịu khổ, 69. Đại từ tạo vui, 70. Xót thương Chúng khổ, 71. Học Hạnh-bồ-tát, 72. Bố-thí.

Tham thiền phổ thuyết - phần V

từ bài 49 -> 60: 49. Tâm, pháp đều tịch, 50. Được chút ít cho là đủ, 51. Sanh tâm dụng, 52. Hữu tâm dụng, 53. Tán tâm dụng, 54. Nắm giữ dụng, 55. Đắc lực dụng, 56. Phóng tâm dụng, 57. Thân thiết dụng, 58. Gián đoạn dụng, 59. Thô tâm dụng, 60. Miên mật dụng.

Tham thiền phổ thuyết - phần IV

từ bài 37 -> 48: 37. Ngoài thân tạm quên, 38. Cảm thấy thân khinh an, 39. Trụ chỗ khô tịnh, 40. Bày đặc bậy bạ, 41. Ham thích thơ kệ, 42. Chẳng nguyện tiến sâu, 43. Cái dụng đề khởi, 44. Công năng trừ vọng, 45. Công năng trừ ngủ, 46. Công phu đến thoại-đầu, 47. Vọng tự thừa đương, 48. Giới-luật sai trái.

Tham thiền phổ thuyết - phần III

từ bài 25 -> 36: 25. Biết sám hối, 26. Biết hổ thẹn, 27. Phát khởi lòng tin, 28. Nghe được lãnh hội, 29. Thấy có tương ưng, 30. Tự nguyện dụng công, 31. Quên mệt nhọc, 32. Nghi-tình chẳng đắc lực, 33. Thân tâm bực bội, 34. Tâm thối lui bỗng nổi dậy, 35. Nhận sự khuyến thỉnh của Đại-chúng, 36. Vọng tâm tạm nghỉ.

Tham thiền phổ thuyết - phần II

từ bài 13 -> 24: 13. Thích ở núi sâu, 14. Nhẫn nại phiền toái, 15. Chẳng trọng tu Huệ, 16. Chẳng muốn thường trụ, 17. Dễ phạm Quy-củ, 18. Hỷ xả tất cả, 19. Phát tâm dũng mãnh, 20. Thân tâm quen thuộc, 21. Chẳng tin tham thiền, 22. Nghi Pháp, 23. Nghi người, 24. Toan tính thối lui,

Tham thiền phổ thuyết - phần I

từ bài 1 -> 12: 1. Phát tâm học Đạo, 2. Nguyện trụ Tòng-lâm, 3. Lập hạnh quyết định, 4. Đánh hét khó chịu, 5. Quy-củ khó học, 6. Thân tâm bất an, 7. Thiệt thòi khó chịu, 8. Tập-khí khó trừ, 9. Nhẫn khổ, 10. Lục-căn khó nhiếp, 11. Thỉnh cầu khai-thị, 12. Chán trụ Tòng-lâm.