19:51 ICT Thứ hai, 06/02/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Đường dẫn đến site Hits Truy cập gần đây
sandflower.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:44 Theo tháng
vetusty.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:45 Theo tháng
tartar.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:52 Theo tháng
salicales.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:52 Theo tháng
overchlorinate.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:53 Theo tháng
arrent.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:59 Theo tháng
rutile.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:04 Theo tháng
raptorial.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:44 Theo tháng
incitement.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:48 Theo tháng
megalophonic.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:56 Theo tháng
rabatine.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 03:38 Theo tháng
pasting.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 03:47 Theo tháng
sime.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 03:53 Theo tháng
precentorship.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:04 Theo tháng
lissomeness.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:18 Theo tháng
dampang.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:39 Theo tháng
biferous.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:45 Theo tháng
deutonymphal.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:51 Theo tháng
vitiligo.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:54 Theo tháng
chooser.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:57 Theo tháng
hypsographical.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 04:59 Theo tháng
hantle.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 05:12 Theo tháng
panagiarion.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 05:23 Theo tháng
uncommixed.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 05:26 Theo tháng
connexion.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 05:35 Theo tháng
thruv.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 05:38 Theo tháng
orthognathus.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 06:45 Theo tháng
preinfect.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 06:47 Theo tháng
semicolon.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 06:47 Theo tháng
ultracentenarianism.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 07:04 Theo tháng
chirping.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 07:08 Theo tháng
corollate.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 07:16 Theo tháng
accosted.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 07:39 Theo tháng
nonprofane.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:02 Theo tháng
youngling.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:02 Theo tháng
glaucine.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:06 Theo tháng
groundly.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:08 Theo tháng
litiscontest.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:11 Theo tháng
unapproved.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:13 Theo tháng
avenging.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:17 Theo tháng
birdhouse.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:19 Theo tháng
cerebron.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 08:44 Theo tháng
disconcertingly.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 09:38 Theo tháng
standardization.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 09:44 Theo tháng
dankness.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 09:44 Theo tháng
covassal.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 10:07 Theo tháng
hermaphroditish.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 10:20 Theo tháng
decimalize.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 10:38 Theo tháng
verbenarius.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 10:43 Theo tháng
nematophyton.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 10:46 Theo tháng


  Trang trước  1, 2, 3 ... , 128, 129, 130  Trang sau