22:14 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Đường dẫn đến site Hits Truy cập gần đây
protactic.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 04:54 Theo tháng
subimbricated.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 05:05 Theo tháng
adversaria.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 05:09 Theo tháng
scoleciform.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 05:27 Theo tháng
pratincolous.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 05:28 Theo tháng
curiologic.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 05:59 Theo tháng
exchequer.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:12 Theo tháng
sulphydric.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:19 Theo tháng
raunge.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:20 Theo tháng
akeake.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:31 Theo tháng
riddam.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:32 Theo tháng
multiramous.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:41 Theo tháng
triolein.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:43 Theo tháng
surrejoin.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 06:46 Theo tháng
convocationist.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:08 Theo tháng
nubilum.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:20 Theo tháng
autocephaly.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:27 Theo tháng
cominform.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:31 Theo tháng
mucilaginousness.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:38 Theo tháng
goldfinny.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:51 Theo tháng
heeder.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:53 Theo tháng
secessional.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 07:56 Theo tháng
markswoman.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 08:15 Theo tháng
trammeled.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 08:27 Theo tháng
coeloma.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 08:35 Theo tháng
sixhaend.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 08:38 Theo tháng
lecherousness.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 08:39 Theo tháng
isolated.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 08:52 Theo tháng
observantine.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:05 Theo tháng
hectometer.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:14 Theo tháng
procapitalism.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:37 Theo tháng
sulphamino.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:38 Theo tháng
unfight.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:43 Theo tháng
pseudoprofessorial.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:52 Theo tháng
hydroergotinine.best 1 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 09:57 Theo tháng
bowla.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:07 Theo tháng
inthrallment.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:11 Theo tháng
overproneness.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:15 Theo tháng
sandflower.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:44 Theo tháng
vetusty.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:45 Theo tháng
tartar.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:52 Theo tháng
salicales.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:52 Theo tháng
overchlorinate.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:53 Theo tháng
arrent.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 01:59 Theo tháng
rutile.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:04 Theo tháng
raptorial.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:44 Theo tháng
incitement.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:48 Theo tháng
megalophonic.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 02:56 Theo tháng
rabatine.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 03:38 Theo tháng
pasting.best 1 Thứ bảy, 22 Tháng Hai 2020 03:47 Theo tháng


  Trang trước  1, 2, 3 ... 127, 128, 129, 130  Trang sau