Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

... chỉ là danh từ
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

1. Bởi vì bản tánh của nền tảng thì không thể diễn tả, nên nền tảng (tự tánh) chỉ là một danh từ.

2. Bởi vì trong con đường, không có cái gì để trải qua và không có ai trải qua, nên con đường chỉ là một danh từ.

3. Bởi vì trong sự thật không có cái gì để thấy và không ai thấy, thành ngữ thấy tánh chỉ là một danh từ.

4. Bởi vì trong trạng thái bổn nhiên, không có cái gì để thiền định và không có ai thiền định, nên kinh nghiệm chỉ là một danh từ.

5. Bởi vì trong bản tánh tối hậu không có cái gì để được làm và không có ai làm, nên hạnh chỉ là một danh từ.

6. Bởi vì trong rốt ráo không có cái gì để giữ gìn và không có ai giữ gìn, nên nguyện chỉ là một danh từ.

7. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để tích tập và không có ai là người tích tập, nên hai sự tích tập (thế gian & xuất thế gian) chỉ là một danh từ.

8. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để tịnh trừ và không có ai là người tịnh trừ, nên hai che chướng (phiền não & sở tri) chỉ là danh từ.

9. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để từ bỏ và không có ai là người từ bỏ, nên sanh tử chỉ là một danh từ.

10. Bởi vì rốt ráo không có cái gì để đạt được và không có ai là người đạt được, nên quả chỉ là một danh từ.

Đây là mười điều chỉ là danh từ.

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Trích từ những lời dạy của ngài Gampopa